Produkter

Blokke

?
?
?
?
?
?
?
?

Sådan gør du

For at udregne en pris skal du udfylde formen til venstere og derefter trykke på knappen "Beregn". Prisen vil derefter blive vist i denne boks.

Fejl i udregning

Indlæs siden igen.

Hvis du stadig har problemer er du velokmmen til at kontakte

Samtryk Blokke

Samtryk går ganske enkelt ud på at vi samler ordrer fra mange kunder på samme store papirark. Dette medfører at trykmaskinens startomkostninger fordeles på flere kunder, og prisen på den enkelte ordre kan dermed nedbringes betragteligt - på visse produkter med helt op til 80%.

 • Papirtype: 80 gr offset
 • Produktionstiden: 5-7 dage
 • Farve: 4+0
 • Betaling: Kun forudbetaling
 • Fragt: Inkluderet i prisen
 • 50 ark pr. blok - 1 mm pap som bagside

Tryk på en pris for at
bestille produktet

Blokke
A6 A5 A4
50 stk 2101 kr 2316 kr 2825 kr
100 stk 2428 kr 2677 kr 3537 kr
200 stk 2905 kr 3856 kr 5585 kr
400 stk 4236 kr 6404 kr 7682 kr

Priserne er inklusiv fragt og eksklusiv moms. Priserne gælder kun hvis man bestiller online.

Farver

Vælg mellem énsidet 4-farvetryk (4+0) eller sort tryk (1+0) af dine blokke.

Oplag

Hvor mange blokke ønsker du at trykke? Ved større antal/oplag bliver stykprisen mindre.

Husk at vores priser er absolut skarpest ved oplag over 100 stk.

Hvis du ønsker et meget lille oplag eller har andre spørgsmål, så send en email til

Størrelse

Vælg den ønskede størrelse blokken skal have.

Hvis du ikke finder den ønskede størrelse på listen, så send en e-mail til

Antal sider

Her kan du vælge hvor mange sider du ønsker pr. blok. Du kan vælge mellem 50 og 100 sider pr. blok.

Ved spørgsmål kontakt

Papirtype

Her kan du vælge papir efter gramvægt til blokkene og hvilken type papir de skal trykkes på.

Finder du ikke din ønskede gramvægt eller papirtype, kontakt

Limes i

Her kan du vælge om dine blokke skal være limet i toppen (på den smalle led) eller i venstre side (på den lange led).

Ved spørgsmål kontakt

Huller

Her kan du vælge om dine blokke skal have 2 eller 4 huller i venstre side, så de kan anvendes i diverse ringbind.

Ved spørgsmål kontakt

Pap

Alle blokke laves med 1 mm pap som bagside

Kontakt hvis du ønsker en speciel bagside-papirtype eller tryk på bagsiden af dine blokke.

Salgs og leveringsbetingelser

Vigtigt

Hos Øko-Tryk har vi holdninger til det vi trykker. Derfor siger vi pænt nej tak til tryksager som indeholder pornografiske emner, alkohol- eller tobaksreklamer, samt tryk som har med underholdningsbranchen at gøre.

1. Tilbud og Aftale


 • Tilbud er bindende for Øko-tryk i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre bestilleren har bestilt en tryksag som Øko-tryk af samvittighedsmæssige årsager ikke kan trykke. Sker det er Øko-tryk forpligtiget til at tilbagebetale al forudbetaling bestilleren måtte have betalt.
 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af oko-tryk.dk
 • Variantioner i størrelse kan forekomme. 1,5% - 2% afvigelse.
 • Øko-tryk trykker i CMYK. P.g.a. samtryk formen kan der forekomme farveafvigelse på +/- 5%.

2. Pris


 • Alle prisr er ekskl. Moms men inklusiv levering.
 • Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, fritlægninger eller lignende, er Øko-tryk berettiget til at få dette arbejde betalt.
 • Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser, offentlige afgifter og øvrige omkostninger. Øko-tryk skal dokumentere stigningen.
 • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Øko-tryk forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

3. Levering


 • Med undtagelse af de forbehold der nævnes i punkt 3.3 finder levering sted på tiden aftalt mellem Øko-tryk og bestilleren. Er ingen leveringstid aftalt, afsender Øko-tryk når den bestilte vare er færdig produceret.
 • Leveringsstedet er Øko-tryks forretningsadresse. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning og risiko – (bestiller man fra oko-tryk.dk er fragten regnet ind i prisen, men kunden skal selv tegne transportforsikring). Øko-tryk er forpligtet til på bestillerens anmodning og dennes regning at tegne transportforsikring.
 • Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i punkt 8.1-2 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Øko-tryk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Øko-tryks leveringsforpligtelser fordyres for trykkeriet er Øko-tryk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at holde Øko-tryk skadesløs ved betaling af den af øko-tryk beregnede merpris.

4. Betaling


 • Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato.
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
 • På Øko-tryks anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Øko-tryk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.
 • Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Øko-tryk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret mv.


 • Samtlige varer fra Øko-tryk – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer Øko-tryks ejendom.
 • Layout, rentegning, skabeloner o.l. uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Øko-tryk og må ikke uden Øko-tryks godkendelse overlades til tredjemand.
 • Hvis Øko-tryk hare lavet værktøj til brug af produktion som f.eks stanse-, præge- eller svejseværktøj er det Øko-tryks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6. Forsinkelse


 • Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af punkt 3.3 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han senest samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler


 • Øko-tryk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i den digitale korrektur eller prøvetryk.
 • Mindre afvigelser fra godkendte digitale prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bstilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
 • Øko-tryk forbeholder sig ret til at mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag.
 • Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks efter modtagelse (helst indenfor 48 timer efter modtagelse) at reklamere herover. Undlader bestilleren at reklamere inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Øko-tryk er berettiget at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid
 • Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæftet Øko-tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar


 • I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Øko-tryk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. Det kan være i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Øko-tryk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.
 • Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i punkt 8.1 omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til en benyttet underleverandørs forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i punkt 8.1 nævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.
 • I tilfælde af forsinkelser af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Øko-tryk ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder ab som følge af bestillerens retsforhold overfor tredjemand.
 • Øko-tryk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Øko-tryk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Øko-tryk skadesløs for et sådant ansvar.
 • Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæftet Øko-tryk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
 • Øko-tryk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Øko-tryks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Øko-tryk har udført. Øko-tryk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Øko-tryk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

9. Underleverandører


 • Øko-tryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. Periodiske skrifter


 • Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

11. Lovgivning


 • Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Enhver tvist bedømmes og afgøres efter dansk ret.

12. Markedsføring


 • Øko-tryks kunders email – adresser kan blive brugt i markedsføringsøjemed, men Øko-tryk vidergiver eller sælger aldrig email en kundes email adresse til tredjemand. Kunder modtager kun information fra Øko-tryk og det sker aldrig oftere end 1-2 gange pr måned.